Tento projekt již skončil.

Statut nadačního fondu

Statut nadačního fondu
 • I. Název, sídlo, zřízení a vznik nadačního fondu
  • 1. Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání (dále jen „nadační fond“) byl zřízen nadační listinou ze dne 21.11.2012 (dále jen „nadační listina“). Jako právnická osoba vzniknul dne 2. 2. 2013 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. V době vydání prvního statutu je nadační fond v nadačním rejstříku veden pod č.j. N 994 a bylo mu přiděleno IČ: 29153671. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) schválila správní rada nadačního fondu tento statut (dále jen „statut“).
  • 2. Sídlem nadačního fondu je Praha. Adresa sídla nadačního fondu je v době vydání tohoto statutu: Praha 1, Vodičkova 699/30, PSČ 11000. Adresa nadačního fondu může být změněna rozhodnutím správní rady nadačního fondu v dohodě se zřizovatelem a následně za podmínek zákona zapsána do nadačního rejstříku, aniž by byl změněn statut.
  • 3. Statut mimo jiné upravuje postup pro jednání orgánů nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují, pravidla pro omezení nákladů nadačního fondu, jakož i další otázky, které mají být ve statutu nadačního fondu obsaženy.
 • II. Obecně prospěšný cíl a účel zřízení nadačního fondu
  • 1. Nadační fond je zřizován pro dosahování obecně prospěšných cílů, zejména k rozvoji duchovních hodnot a k dlouhodobé podpoře vzdělávání a vzdělanosti jakožto klíčového předpokladu vytváření moderní vědomostní společnosti podporující zlepšování konkurenceschopnosti ekonomiky a jejího udržitelného růstu
  • 2. Účelem nadačního fondu je: - podpora vzdělávacích projektů, které mladým lidem pomohou zprostředkovat vědění, dovednosti a vlastnosti, které budou potřebovat pro učení se, život a práci ve 21. století; - podpora vzdělávacích projektů podporujících rozvoj obecně kognitivního rozvoje, zájmu a schopnosti mladých lidí se trvale vzdělávat, podporujících jejich flexibilitu, soft skills, emoční inteligenci, morálku a etiku, projektů přispívajících k přípravě na zodpovědné a kvalitní zvládání životních situací.
  • 3. K dosažení výše uvedených účelů bude nadační fond podporovat projekty zaměřené přímo na děti a mládež, či jejich rodiče a vzdělavatele s cílem rozvíjet základní schopnosti mladých lidí, jež jsou pro jejich chuť a vůli vzdělávat se rozhodující. Kromě podpory vzdělávacích aktivit je cílem nadačního fondu i podpora projektů souvisejících s výchovou, osvětou a rozšiřováním obecného rozhledu všech osob účastnících se procesu vzdělávání a ovlivňujících vývoj dětí a mládeže.
  • 4. Obecný účel a cíle nadačního fondu budou konkrétně naplňovány poskytováním nadačních příspěvků a poradenskou a konzultační činností pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu s nadační listinou.
  • 5. Nadační fond, členové jeho orgánů, jeho zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni řídit se při své činnosti Etickým kodexem Nadačního fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání. Tento etický kodex a jeho změny schvaluje správní rada nadačního fondu, a jeho aktuální znění zveřejňuje na webových stránkách nadačního fondu.
 • III. Majetkový vklad, majetek nadačního fondu
  • 1. Peněžitý majetkový vklad nadačního fondu je tvořen částkou 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Správcem vkladu byl určen zřizovatel nadačního fondu.
  • 2. Majetek nadačního fondu je dále tvořen zdroji uvedenými dále ve statutu v souladu se zákonem.
 • IV. Orgány nadačního fondu, Správní rada
  • 1. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu. Členství ve správní radě je čestné. V souladu se svými povinnostmi plynoucími ze zákona a z tohoto statutu správní rada při své činnosti dbá oprávněných zájmů zřizovatele, o své činnosti jej průběžně informuje a projednává s ním významná rozhodnutí ve věcech koncepčních a programových cílů nadačního fondu, jeho hospodaření a vnitřní organizační struktury, jakož i ve věcech sloučení nadačního fondu, transformace nadačního fondu a zrušení nadačního fondu.
  • 2. Na základě rozhodnutí správní rady mohou být členům správní rady proplaceny cestovní výlohy nebo jiné účelně vynaložené náklady související s jejich činností v této funkci nebo činností ve prospěch nadačního fondu.
  • 3. Působnost správní rady je dána zákonem. Dále do působnosti správní rady náleží:
   (A) dohlížet na naplňování účelu nadačního fondu v souladu s obecně prospěšným cílem;
   (B) řídit hospodaření nadačního fondu;
   (C) schvalovat koncepční a programové cíle nadačního fondu;
   (D) jmenovat a odvolávat ředitele nadačního fondu a rozhodovat o jeho odměně;
   (E) rozhodovat o organizaci nadačního fondu a o zřizování pracovních míst;
   (F) schvalovat statut a vnitřní předpisy nadačního fondu;
   (G) rozhodovat o změnách statutu a vnitřních předpisů nadačního fondu;
   H) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu;
   (I) schvalovat rozpočet na následující rok a jeho případné změny;
   (J) rozhodovat o výběru auditora;
   (K) volit předsedu a místopředsedu správní rady;
   (L) rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků;
   (M) rozhodovat o odmítnutí daru nadačnímu fondu;
   (N) rozhodovat o vrácení nadačního příspěvku poskytnutého nadačním fondem, je-li použit v rozporu s jeho dohodnutým určením;
   (O) rozhodovat o sloučení nadačního fondu či podání návrhu na zrušení nadačního fondu;
   (P) rozhodovat o nárocích členů správní rady podle čl. IV odst. 2 tohoto statutu;
   (Q) rozhodovat o majetkoprávních úkonech nadačního fondu;
   (R) rozhodovat o všech záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí, ať již individuálním rozhodnutím nebo na základě vnitřních organizačních předpisů.
  • 4. Správní rada je oprávněna ustavit na základě potřeby výbory či poradní orgány (např. grantovou komisi). Podrobnosti jednání výborů a poradních orgánů stanoví jednací řád nadačního fondu schválený správní radou.
  • 5. Správní rada má tři členy. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná a u níž není dána žádná překážka členství ve správní radě podle zákona.
  • 6.P rvními členy správní rady, kteří byli jmenováni zřizovatelem v nadační listině, jsou:
   (A) Ing. Pavel Štěpánek, CSc., nar. 5. 9. 1956, bytem Praha 10, Strašnice, Gutova 3317/15;
   (B) Mgr. Jan Matoušek, nar. 11.10.1972, bytem Šestajovice, Konopišťská 907; a
   (C) Mgr. Filip Hanzlík, nar. 16. 9. 1972, bytem Praha 3, Lukášova 2.
  • 7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda správní rady nesmí být zástupcem zřizovatele dle následujícího bodu 13.
  • 8. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři (3) měsíce. Zasedání řídí předseda správní rady, popř. jiný jím pověřený člen správní rady. Zasedání svolává písemnou pozvánkou předseda správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat (i) výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady nadačního fondu, (ii) místo, datum a časové určení začátku zasedání, a (iii) program jednání. Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.
  • 9. Zasedání správní rady se s hlasem poradním účastní ředitel nadace, je-li tato funkce zřízena a obsazena. Na návrh ředitele nebo člena správní rady se zasedání nebo jeho části mohou zúčastnit další osoby. O návrhu na jejich přizvání hlasuje předem správní rada. Revizor má právo účastnit se všech jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
  • 10. Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.
  • 11. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady, pokud jej o to požádá zřizovatel nadačního fondu nebo alespoň dva členové správní rady nebo revizor. Termín a program schůze správní rady oznamuje předseda jejím členům, jakož i revizorovi a zřizovateli nadačního fondu ve lhůtě alespoň deseti (10) pracovních dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou formou.
  • 12. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné, tj. každý z členů správní rady má pro účely hlasování jeden hlas. Správní rada přijímá rozhodnutí většinou hlasů jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Předseda, popř. jiný jím pověřený člen správní rady řídí jednání správní rady tak, aby se pokud možno podařilo pro účely přijetí rozhodnutí správní rady dosáhnout konsensu všech členů správní rady,
  • 13. Členy správní rady jmenuje a odvolává zřizovatel. Zřizovatel je oprávněn označit jednoho z členů správní rady jako zástupce zřizovatele. Pokud bude při konkrétním rozhodování správní rady stanovisko zástupce zřizovatele odlišné od stanoviska většiny členů správní rady, může zástupce zřizovatele požádat o odložení definitivního rozhodnutí v této věci na následující zasedání.
  • 14. Hlasování v zastoupení jiným členem správní rady je možné, pokud je předmětem hlasování návrh, který je zastupovanému znám. Není tedy možné hlasovat v zastoupení o pozměňovacích návrzích, které vyvstanou až během projednávání příslušného bodu programu. Hlasování v zastoupení se uskutečňuje na základě písemného a vlastnoručně podepsaného pověření jiného člena správní rady. Člen správní rady může zastupovat pouze jednoho dalšího člena správní rady.
  • 15. Pokud s tím všichni členové správní rady souhlasí, může správní rada přijímat rozhodnutí per rollam, a to na návrh předsedy správní rady, popř. na návrh místopředsedy správní rady. Pokud nebylo rozhodnutí per rollam odsouhlaseno všemi členy správní rady, může se takto přijaté rozhodnutí na návrh kteréhokoli člena správní rady stát předmětem nového projednání na nejbližším zasedání správní rady.
  • 16. O jednání správní rady se vyhotovuje písemný zápis podepsaný předsedajícím, jehož kopii obdrží ředitel nadačního fondu, je-li tato funkce zřízena a obsazena, a všichni členové správní rady. Jedno vyhotovení zápisu se ukládá do listinné dokumentace nadačního fondu.
  • 17. Funkční období členů správní rady je tříleté. Ustanovení § 13 odst. 2 zákona se nepoužije. Zřizovatel může členy správní rady jmenovat opakovaně na více funkčních období. Zřizovatel je rovněž oprávněn členy správní rady nadačního fondu odvolávat.
  • 18. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, jmenuje zřizovatel na uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období končí dnem, kdy by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
  • 19. Členství ve správní radě zaniká způsoby uvedenými v zákoně. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí mít písemnou formu, být vlastnoručně podepsáno odstupujícím členem správní rady, a musí být doručeno do sídla nadačního fondu. Odstoupení je účinné dnem doručení do sídla nadačního fondu.

   Revizor

  • 20. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.
  • 21. Působnost revizora, jakož i oprávnění, jimiž za účelem výkonu své funkce disponuje, jsou dány zákonem.
  • 22. Prvním revizorem, který byl jmenován zřizovatelem v nadační listině je:
   Ing. Jiří Bušek, nar. 12. 2. 1981, r.č. 810212/2193, bytem Václava Rabase 857, 272 01 Kladno.
  • 23. Pro podmínky vzniku funkce revizora, délku jeho funkčního období a zánik jeho funkce platí obdobně ustanovení tohoto statutu týkající se členství ve správní radě.
  • 24.

   Revizor zejména:

   (A) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
   (B) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
   (C) dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu,
   (D) upozorňuje správní radu a zřizovatele na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
   (E) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

  • 25. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
   (A) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
   (B) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady

   Forma styku orgánů a členů orgánů nadačního fondu

  • 26. Za písemnou formu se pro všechny úkony orgánů nadačního fondu navzájem či úkony členů orgánů činěné vůči orgánům nadačního fondu nebo vůči jejich členům, resp. vůči řediteli nadačního fondu, považuje i zpráva zaslaná elektronickou poštou doručená do schránky elektronické pošty příslušného adresáta. Ustanovení předchozí věty se nevztahují na právní úkony spočívající v odstoupení člena orgánu nadačního fondu z funkce či oznámení o jeho odvolání.
 • V. Ředitel nadačního fondu
  • 1. Správní rada jmenuje v případě potřeby ředitele nadačního fondu. Ředitel je správní radě z výkonu své funkce odpovědný a může být správní radou odvolán z funkce. Správní rada rozhoduje o odměňování ředitele. Ředitel musí být osobou bezúhonnou ve smyslu zákona.
  • 2. Ředitel jedná navenek za nadační fond samostatně v běžných záležitostech správy nadačního fondu a dalších záležitostech, kde zákon či zvyklosti nevyžadují jednání statutárního orgánu. Ředitel není oprávněn přijímat nadační dary ani poskytovat nadační příspěvky, ani činit jménem nadačního fondu žádné majetkoprávní úkony mimo obvyklé úkony při zajišťování běžné správy nadačního fondu. Při jednání za nadační fond a při provádění správy nadačního fondu je ředitel povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy, tímto statutem, rozpočtem nadačního fondu schváleným správní radou, a dále pokyny správní rady, jakož i doporučeními revizora (týkají-li se hospodaření s majetkem nadačního fondu, účetních či daňových otázek či právních záležitostí). V případě kolize pokynu správní rady s doporučením revizora je ředitel povinen bezodkladně informovat zřizovatele.
  • 3. V rámci běžného hospodaření nadačního fondu, pokud správní rada neurčí jinak, je ředitel oprávněn za nadační fond činit samostatně právní úkony, jejichž hodnota vyjádřená v penězích nepřesáhne v každém jednotlivém případě částku 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). V ostatních případech je ředitel oprávněn uskutečnit příslušný právní úkon pouze s předchozím písemným souhlasem správní rady.
 • VI. Jednání a podepisování za nadační fond
  • 1. Jménem nadačního fondu jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda správní rady spolu s jedním členem správní rady.
  • 2. V běžných záležitostech správy nadačního fondu, kde ustanovení zákona, jiných právních předpisů či zvyklosti nevyžadují jednání statutárního orgánu, jedná za nadační fond navenek ředitel, je-li tato funkce zřízena a obsazena. Ředitel podepisuje za nadační fond tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj vlastnoruční podpis s dovětkem „ředitel“ či „ředitelka“.
 • VII. Dosažení účelu a použití majetku nadačního fondu
  Nadační fond používá k dosažení účelu, pro který byl založen, veškerý svůj majetek. Pro dosažení účelu poskytuje nadační fond nadační příspěvky vybraným osobám.
 • VIII. Zdroje financování činnosti nadačního fondu
  • 1. Zdroje pro svou činnost získává nadační fond zejména z nadačních darů fyzických a právnických osob. Dalšími zdroji pro financování činnosti nadačního fondu jsou příjmy nadačního fondu plynoucí z jeho majetku (např. úroky z finančního majetku), výtěžky účelových akcí nebo sbírek pořádaných nadačním fondem, či jiné zdroje získané nadačním fondem v souladu se zákonem.
  • 2. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran, politických hnutí, ani jejich kampaně.
 • IX. Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a způsob jejich poskytování
  • 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadačním fondem v souladu se zákonem a statutem poskytnuto třetí osobě k dosažení účelu, pro který byl nadační fond zřízen.
  • 2. O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje správní rada. Nadační příspěvky musí být poskytnuty v souladu s účelem nadačního fondu ve shodě s obecně prospěšným cílem.
  • 3. Nadační příspěvky jsou poskytovány za podmínek stanovených správní radou. Postup pro vyhlašování grantových řízení a poskytování nadačních příspěvků stanoví správní rada vnitřním předpisem. Nadační fond vede samostatnou účetní evidenci o poskytnutých nadačních příspěvcích. Přehled udělených nadačních příspěvků nadačního fondu se každoročně zveřejňuje ve výroční zprávě.
  • 4. Správní rada je oprávněna zadat vypsání, organizaci a předběžné vyhodnocení otevřené soutěže (např. formou grantového řízení nebo veřejné výzvy nadačního fondu) externímu subjektu disponujícímu organizačním a personálním zázemím a zkušeností v oblasti financování neziskového sektoru.
  • 5. Nadační příspěvky budou poskytovány na základě písemných smluv s příjemci příspěvků. Při rozhodnutí o poskytnutí konkrétního příspěvku správní rada může stanovit určité podmínky pro jeho poskytnutí, či použití. Písemné smlouvy s příjemci příspěvků budou kromě základních náležitostí obsahovat i konkrétní podmínky poskytnutí, či použití příspěvku, které ve svém rozhodnutí specifikovala správní rada.
  • 6. Tento statut neomezuje okruh osob, které mohou být příjemcem nadačních příspěvků.
  • 7. Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem v souladu s účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo zaplatit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem. Osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
  • 8. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadačního fondu ani jeho řediteli, či jiné osobě v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k nadačnímu fondu ani osobám, jež jsou ve smyslu příslušných právních předpisů v účinném znění osobami shora uvedeným osobám blízkými.
  • 9. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
 • X. Pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu
  • 1. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 25 % nadačních příspěvků poskytnutých v daném roce.
  • 2. Zvolené pravidlo nelze měnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným obdobím podle bodu 1. tohoto článku je kalendářní rok.
  • 3. Náklady spojené se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků
 • XI. Účetnictví a výroční zpráva
  • 1. Nadační fond je účetní jednotkou a vede účetnictví v souladu s relevantními právními předpisy a účetními postupy.
  • 2. Nadační fond vypracovává a u rejstříkového soudu ukládá výroční zprávu v souladu se zákonem.
  • 3. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3.000.000,- Kč nebo pokud je majetek nadačního fondu vyšší než 3.000.000,- Kč.
  • 4. Správní rada zajišťuje vhodným způsobem podle svého uvážení řádnou informovanost dárců nadačního fondu o činnosti a stavu hospodaření nadačního fondu i v období mezi zveřejněním jednotlivých výročních zpráv.
 • XII. Zrušení a zánik nadačního fondu
  • 1. Nadační fond se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace za podmínek stanovených zákonem. Za podmínek zákona může být též provedena fúze nadačního fondu sloučením.
  • 2. Nadační fond zanikne dnem výmazu z nadačního rejstříku.