Tento projekt již skončil.

Etický kodex

Etický kodex

Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání (dále jen „nadační fond“) byl zřízen nadační listinou ze dne 21. 11. 2012 (dále jen „nadační listina“). Jako právnická osoba vzniknul dne 2. 2. 2013 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. V době vydání prvního statutu je nadační fond v nadačním rejstříku veden pod č.j. N 994 a bylo mu přiděleno IČ: 29153671.

V souladu s ustanovením čl. II odst. 4 Statutu nadačního fondu schválila správní rada nadačního fondu na svém zasedání dne 26. března 2013 Etický kodex nadačního fondu v následujícím znění.

Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání bude při své činnost v souladu s etickými principy:

V Praze dne 26. března 2013.

 • I.používat své prostředky na obecně prospěšný účel, pro který byl zřízen;
 • II.dodržovat princip rozdělování nadačních příspěvků třetím osobám při minimalizaci nákladů na svoji vlastní administrativu;
 • III.poskytovat veřejnosti možnost seznámit se s jeho statutem a grantovými pravidly;
 • IV.vést řádně své účetnictví a zajišťovat vyjádření nezávislého auditora/revizora ke svému hospodaření;
 • V.uveřejňovat výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření s majetkem, vyčíslovat významné dary a uvádět přehled významných poskytnutých nadačních příspěvků;
 • VI.dodržovat své jasně a srozumitelně definované poslání, cíle a programy;
 • VII.dbát na to, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými a předem uveřejněnými pravidly;
 • VIII.dbát na to, aby proces rozhodování o poskytování nadačních příspěvků probíhal řádným a objektivním způsobem a aby nedošlo ke konfliktu zájmů osob, které se účastní výběru uchazečů a rozhodování o výši nadačních příspěvků;
 • IX.dbát na uzavírání smluv obsahujících podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku;
 • X.dbát na kontrolu řádného využití poskytnutých nadačních příspěvků v souladu s podmínkami zákona a příslušných smluv;
 • XI.pečlivě sledovat a průběžně hodnotí výsledky své nadační činnosti;
 • XII.dbát na minimalizaci nákladů na správu tak, aby byly dodržovány nejenom zákonem stanovená omezení uvedená ve statutu, ale aby ušetřené prostředky mohly být použity pro plnění cílů a programů;
 • XIII.dbát o zachování morálního kreditu členů správních a dozorčích orgánů;
 • XIV.ochraňovat intelektuální hodnoty vložené žadatelem do předložených projektů a dbát na to, aby nápady žadatele, ani jejich část, nebyly využity ve prospěch jiného subjektu bez vědomí autora;
 • XV.dbát na ochranu informací o osobních údajích žadatelů, které získá v souvislosti se žádostmi o nadační příspěvek;
 • XVI.informovat o své činnosti prostřednictvím pravidelně vydávaných zpráv:
  • o svém poslání, cílech, programech a činnosti v uplynulém kalendářním roce
  • o grantových pravidlech a jejich úpravách
  • o zdrojích příjmů a jejich výši, včetně zákonem požadovaného výčtu nadačních darů
  • o výši provozních nákladů
  • o celkových výdajích a jejich struktuře, včetně výčtu významných poskytnutých nadačních příspěvků
  • o změnách statutu nebo dalších významných dokumentů veřejného charakteru
  • o členech správní a dozorčí rady;
 • XVII.dbát o řádnou evidenci přijatých nadačních darů a poskytnutých nadačních příspěvků;
 • XVIII.projevovat úctu a vážnost ve vztahu k zakladatelům a dárcům;
 • XIX.respektovat projevenou vůli a přání dárců, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo statutem;
 • XX.informovat dárce o skutečnostech, které se vztahují k jeho osobě, jsou-li použity v dokumentech vydávaných nadačním fondem;
 • XXI.dojednávat s dárcem, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru;
 • XXII.řádně spravovat svůj majetek a usilovat o jeho zajištění do budoucnosti;
 • XXIII.volit etické prostředky k propagaci své činnosti;
 • XXIV.jednat vždy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektoru.